KKVK

ALTERNATİF TASARIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MADENCİLİK TEKSTİL SAĞLIK TURİZM NAK. MAKİNE, OTOMOTİV DAY.TÜK.MAL.ELEK.PAZ.SAN.TİC.LTD.STİ.

(ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla ALTERNATİF TASARIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MADENCİLİK TEKSTİL SAĞLIK TURİZM NAK. MAKİNE, OTOMOTİV DAY.TÜK.MAL.ELEK.PAZ.SAN.TİC.LTD.STİ. (ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ/ŞİRKET/İŞVEREN) duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Hastanemizde çalışanlarımıza fiziki veya telefon aracılığı ile ya da elektronik ortamda yaptırdığınız kayıt, randevu, iş başvuruları gibi farklı kanallarla elde edilmekte, bu veriler Şirketimizin Mevzuata ve Şirket Politikalarına uyumunun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirket’in işyeri-çalışan-ziyaretçi güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla kayıt yapmaktayız. “İŞYERİ GÖRÜNTÜLÜ KAYIT POLİTİKAMIZI” www.medigunhastanesi.com adresimizden inceleyebilirsiniz

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket Politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
Şirketimizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,
Şirketimizin oluşturduğu ticari itibarının ve güvenin korunması,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, işlenebilmektedir.
Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.medigunhastanesi.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “ALTERNATİF TASARIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MADENCİLİK TEKSTİL SAĞLIK TURİZM NAK. MAKİNE, OTOMOTİV DAY.TÜK.MAL.ELEK.PAZ.SAN.TİC.LTD.STİ. (ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir:

Şirketimizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Şirketimizin kısa-orta-uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi;
Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin planlanmasına ve icrasına destek olunması;
Şirketimizin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek/tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
Şirketimizin oluşturduğu ticari itibarının ve güvenin korunması.
Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarma amaçları konusunda detaylı bilgilere www.medigunhastanesi.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “ALTERNATİF TASARIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MADENCİLİK TEKSTİL SAĞLIK TURİZM NAK. MAKİNE, OTOMOTİV DAY.TÜK.MAL.ELEK.PAZ.SAN.TİC.LTD.STİ. (ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Şirketimiz kişisel veri/özel nitelikli kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır. Kişinin talebi olması halinde veya yurt dışına veri aktarılası gereken başkaca bir durumda, ilgili kişinin açık rızası alınarak bu yapılabilecektir.

VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.medigunhastanesi.com internet adresimizden veya kurumumuzdan temin edebileceğiniz “VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU’nu” kullanarak veya formda yer alan bilgileri içeren bir dilekçe ile Şirketimize iletebilirsiniz ya da Şirketimize doğrudan başvurabilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu Genel Aydınlatma Metni Şirketimizin internet sitesinde (www.medigunhastanesi.com) yayınlanır.

ALTERNATİF TASARIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MADENCİLİK TEKSTİL SAĞLIK TURİZM NAK. MAKİNE, OTOMOTİV DAY.TÜK.MAL.ELEK.PAZ.SAN.TİC.LTD.STİ.

(ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ)

İLETİŞİM: Hamidiye Mah. Vefa Sk. No:4 Soma/MANİSA

ÇEREZ (COOKİES) POLİTİKAMIZ
Şirket olarak, çevrimiçi ortamlarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler gibi bazı teknolojilerden faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere tabi olduğumuz sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Çerez Politikamızın amacı, Şirketimizce işletilmekte olan Şirketimizin internet sitesi, mobil uygulamaları ve diğer tüm elektronik platformlarının (Portal) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (Veri Sahibi) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vererek bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak üzere hazırlamıştır.

Ayrıca, internet sitemizden Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin diğer Politika ve Aydınlatma Metinlerimizi okumanızı tavsiye ederiz.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirir. Çerezler sayesinde siteler oturumunuzu açık tutabilir, site tercihlerinizi hatırlayabilir ve size yerel olarak alakalı içerik sunabilir.İki tür çerez vardır:

Birinci taraf çerezleri ziyaret ettiğiniz site tarafından oluşturulur. Site, adres çubuğunda gösterilir.
Üçüncü taraf çerezleri diğer siteler tarafından oluşturulur. Bu siteler, ziyaret ettiğiniz web sayfasında gördüğünüz reklam veya resim gibi içeriğin bir kısmına sahiptir.
Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir. Sahibine göre, Portal çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, Şirketimiz tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini diğer firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Portalı terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, Portalda teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Oturum Çerezleri Oturum çerezleri ziyaretçilerin Portalı ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portalın düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler Portalın işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portalı kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde Portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler Teknik çerezler ile Portalın çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Doğrulama Çerezleri Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Portala giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Portalda ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Hedefleme/Reklam Çerezleri Portalda kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri Kullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.
Analitik Çerezler Analitik çerezler ile Portalı ziyaret edenlerin sayıları, Portalda görüntülenen sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Portalda, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

Portalın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Portal üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
Portalı analiz etmek ve Portalın performansını arttırmak. Örneğin, Portalı ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Portalın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Portalı ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Portal üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi bizim için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Portalın çalışması için zorunlu olan Çerezlerin yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Portalın çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.Portalda kullanılan Çerezlere dair tercihleri ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler şu şekildedir:

Ziyaretçiler, Portalı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Portala erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler (Veri Sahipleri) Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Site ziyaretçilerimiz kendileriyle ilgili, aşağıdaki haklara sahiptir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden Şirketimize iletildiği takdirde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, talebin niteliğine göre Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza, Politikadaki Değişiklik ve Yürürlülük

Şirketimiz bu Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Portalada yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve/veya Portalın kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerimiz Çerez tercihlerini her zaman değiştirebilirler.

Şirketimiz bu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Politika yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir