HASTA HAKLARI

Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Mahremiyet hakkı: Hastanın gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

İtibar ve saygı görme hakkı: Hastanın saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici diğer etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Hastaya ait bilgilerin gizliliğinin sağlanması hakkı: Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

Hasta güvenliği ve emniyet hakkı: Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır.

Sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilme ve hastanın rızasının alınması hakkı: Hastanın her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve ya yazılı olarak isteme hakkı vardır. Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz

Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı: Hastaların tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır
Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı:

Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme hakkı: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve ya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı: Hastanın sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

Ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkı: Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.

Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Hastanın haklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkı vardır.