HASTANE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup Sağlıkta Kalite Standartları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında bölüm kalite sorumlularıyla beraber, başhekim ve hastane müdürü idaresinde çalışmalarını sürdürmektedir.

1. Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
2. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
3. Kurumsal amaç ve hedefler ile bölüm hedeflerine ilişkin çalışmaları takip ve analiz eder.
4. Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir.
5. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
6. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
7. Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları, anket sonuçları değerlendirmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışması, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması süreçlerini yönetir; SBKKS’ye girişlerin yapılmasını sağlar.
8. SKS çerçevesinde doküman yönetimini sağlar, hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerinin revizyonunu takip eder.
9. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir, analizini yapar, SBKKS’ye girişlerini yapar.
10. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır, çalışmalarına katkıda bulunur.
11. Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışarak, tüm bölüm sorumluları ve bölüm yöneticileri ile değerlendirme toplantıları yapar ve kalite çalışmalarını değerlendirir.
12. Düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder, gerekli iyileştirme çalışmalarına katılır.
13. Hastane çalışanlarının faaliyetlere katılması konusunda gerekli teşvik ve eşgüdümlerde bulunur, ekip anlayışını geliştirir.